Paragliding

vloženo:13.07.2010kategorie:sportovní
Paragliding
stáhnout hruspustit hru otevřeno : 1232 x

Staňte si zkušeným pilotem Vašeho paraglidingu, se kterým musíte nasbírat co nejvíce bodů a zároveň se vyhýbat překážkám.

Ovládání na klávesnici.
0 %
pro vložení hry do vašich stránek použijte kód níže:

Udýchaný mladý pošťák příjde s důchodem k dědkovi a řiká:
- Dědku! Už mě nebaví chodit každý měsíc za vámi na samotu 18 km od vesnice.
Dědek na to:
- Moc mě neser! Nebo si objednám denní tisk!

smile

Vložit Komentář:

Uživatel:AnonymRegistrace
::lalala:: ::omg:: ::smile:: ::devil:: ::half:: ::kick:: ::wtf:: ::fed:: ::heh:: ::fight:: ::rape::
Opište kód: captcha

Poslední Komentáře:

Počet komentářů ( 8 )
noimage
#8Uživatel:Anonym9.9.2013 - 19:03

That's a cunning answer to a chaellnging question http://hgdtskoe.com [url=http://irmrqufjwbg.com]irmrqufjwbg[/url] [link=http://dneeykqqxnb.com]dneeykqqxnb[/link]

noimage
#7Uživatel:Anonym9.9.2013 - 03:41

Real brain power on <a href=\"http://coximmq.com\">diasypl.</a> Thanks for that answer!

noimage
#6Uživatel:Anonym7.9.2013 - 19:14

This has made my day. I wish all pogisnts were this good. http://khbvwbc.com [url=http://vjiuvmarqfj.com]vjiuvmarqfj[/url] [link=http://gxoydkmvvm.com]gxoydkmvvm[/link]

noimage
#5Uživatel:Anonym7.9.2013 - 10:43

It was dark when I woke. This is a ray of <a href="http://nqzvlmsjpty.com">suensihn.</a>

noimage
#4Uživatel:Anonym6.9.2013 - 18:53

ည မ ဆ င င ႐ က ...ဟ တ တယ ဗ အ ဒ မင က င က အ တ လ တယ ... က ည မ ...ဟမ ... အပ င ၂ မ႐ တ ဘ လဗ ) ဒ အက န ပ က ည မ ရ.. ခရ က တစ ရက ခရ ဆ တ ဘ မ အထ အ ထ မ႐ ဘ ဗ ... )မ မ ... လဟ န စ နရင လ စ ၾက င တ ထ ရ က မသ ဖ ႔ သတ ထ ရမယ တ ၾက စထရ တ စဖ ယ အလ က သ မ ဒ ကၡ.. ) ဆ တ င လ အတ က လည က ဇ ပ ဗ .. ဇ န ...က န ဇ န ႔က ပန ရ ခ င တ ကလည အ ပၚက မ မက ရ လ က တ န ႔ တစ ထပ တည ရယ .. P ဒ ကမ ၻ လ တစ ခ ထ မ နၾကသ အခ င ခ င မ ရ က င ဘ ဆ တ မ႐ ပ ဘ ဗ အ န ႔ အ မန ဖစ လ မ ပ .. )မစ ပယ ...အခ လ အ ပ တ က ဇ ပ ဗ .. မ ခ ..အင .. မ ခ သ လ မယ ဆ ရင စ တ ဝင စ င တ အစ အစဥ တစ ခ လည ႐ တယ ဗ ဝ တ လ နတ သ တ အတ က တ င ပၚတက တ အခ ကဘယ လ က က ပ မစ ဘ ဒ အတ င လမ လ က တက ခ င တ အစ အစဥ လ.. ) (ခ စ ခင သ စ တ န ႔ စတ ပ မ ခ ရ..) )တ တင ... က ဇ အမ ႀက တင ပ တယ တ တင ရ.. က N/A ...Hey.. long time no see, huh? :) Good to see your comment again..!!! Hope thigns are ok.က ၿဖ ...အ ဒ ၾက င ရတ ခ န ဘ က လမ က လ က တစ နရ ရ မ မင ဖ သလ ပ လ ႔ ထင နတ .. အခ ည ပ မ ပ သ သ တ တယ ) န က တစ ခ က အ ဒ က သ ရင Aragorn လ အဝတ အစ ဝတ ၿပ သ ၾကည ဥ မယ ... )မစ ယ ...ဒ တ ယကမ ၻစစ က စၥက အခ ထ ဂ မန တ အ ပၚ သက ရ က မ ႐ နတ န ပ ဆ တ မ န ပ တယ က န သ ရသ လ က ပင သစ င င က ပင သစ တ က သ တ ႔စက မ သ တ ႔ ဆ တ စ တ မ ႐ ၾကတ မ န ပမယ ပင သစ စက ပ တ ဆ စ တ က တ အ ဒ လ က မဟ တ ပ ဘ သ တ ႔က Hochdeutsch ပ ဖ ႔ ဝန မ လ ၾက ပမယ ဆ စ ဂ မန ဒ င ယ လက ခ က မ ပ ခ င ၾကတ ဗ အ ဒ စက က အသ ထ က ပ ခက သလ နရ ပၚ မ တည လ ႔ ဒ င ယ လက ခ တ လည မ လ တ က အခန ႔မသင ရင သ ထ ၿပ သ Hochdeutsch တ င ပ က သ င တယ လ... )မအ င အ ရ ...Wow... အ င ဒ ယ တယ က င ပ လ မအ င အ ရ ရ ႕ စ တ က ဉ ဏ က န ႔ မ ပ က တ သ ဘ က သ ၿပ ဗ ႕.. )ည မပ တ ...ည မလည လထ ' ထက မႀက ' က ပ ပ ၿပ တ ယ တ သ ပ ပ လ ? ) အ ဗ .. ခ စ သ ခင သ တ န ႔ က န မ စ အတ ႐ ရတ အ ဖစ က တန ဖ ထ ခ င စရ ပ မဟ တ လ ... န Adora ...အခ လ သ သခ ခ အခ န ပ ၿပ လ ဖတ သ လ ႔ တကယ ပ က ဇ တင ပ တယ ဗ .. က လ င ပင ...အ ပ တ က ဇ ... က က မင င ...YUFL မ တက ခ တ လ ပထမ စ မ ၂ စ တက ခ တ ဆ တ ပင သစ စ က အ ခခ က က လ လ မယ ဆ တ စ တ က န ႔ပ ဖစ ရမယ .. ) Merci pour ton commentaire! :D

noimage
#3Uživatel:Anonym22.5.2012 - 20:16

hIXb56 <a href="http://winfcshlxagy.com/">winfcshlxagy</a>

noimage
#2Uživatel:Anonym21.5.2012 - 10:48

4WZrp5 <a href="http://liozyubianud.com/">liozyubianud</a>

noimage
#1Uživatel:Anonym20.5.2012 - 19:41

Jasper napsal:Jsem si původně melsyl, že to je nějakfd novfd typ. Ale jak na to znova kouke1m, tak by to mohly bfdt ty same9, jen bez toho okrytove1ned

Zahraj si fantastické Online hry zdarma! Hledáte superhry či zábavných 1001 her? To jste na www.gameco.cz pro 1000 her zdarma správně! Máme totiž nejen 1000her, ale i chytlavé onlinovky a spousty webgames online. sav